สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวิภา ปักกาสาตัง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย กิ่งศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมพิจารณาขับเคลื่อนการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
Cr.ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา