สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาววรรณพร อยู่มั่นคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศุภมิตร ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2 โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบุคคลเป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดกอง/สำนัก ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 199 ราย เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระบบดูแลพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (DOAE Onboarding Program) และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นกับพี่เลี้ยง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ