สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางวิภา จิระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการดำเนินงาน ความรู้ความสามารถ และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร

Cr.ภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี