สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร พืชใช้น้ำน้อย โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชใช้น้ำน้อยเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานตลาดรับซื้อผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแหล่งรับซื้อ เกษตรกรผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด อำเภอ และเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ราชสาส์น และสนามชัยเขต รวม 20 ราย ณ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี