สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 8/2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมชี้แจง สร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยน หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ และวางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด