วันที่ 13 – 14 กันยายน 2566 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมเกาะติดชีวิตเกษตรตำบล “คน ปลูก คน” ปลูก คน” ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดส่วนกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เกษตรจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าสำนักงานในสังกัดส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำรูปแบบของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวคิด/ประสบการณ์จากวิทยากร ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรทตามบทบาทที่รับผิดชอบ