สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกสายงาน ทุกระดับ เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถวางแผนจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์ต่องานส่งเสริมการเกษตรต่อไป