สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับต้นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)