สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมกรรมดังกล่าวเป็นการดูแลข้าราชการบรรจุใหม่ตามแนวทาง Onboarding program ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับการใช้ระบบผู้สอนงาน และพี่เลี้ยง เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงผลกระทบจากการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานใหม่ ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเป็นการรายงานตัว การสักการะสิ่งศักดิ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แนะนำทีมโค้ช พี่เลี้ยง และบุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความคุ้นเคยให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ในการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงาน