สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวิภา ปักกาสาตัง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสเทศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว ติดตามเยี่ยมเยียนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมพืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ แปลงสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย นำไปสู่การยกระดับสินค้าสมุนไพรให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป