กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายนิธิวรรธน์ ตันไล้
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายมนตรี ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสิรินทิพย์ มีเวียงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวกัลทรี มากเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่