ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมาลี เรืองสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมะลิวัลย์ มะลิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปฏิญญา โม่งเม้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ พิบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวปุญญิศา หันตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสิริพร ตันวิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปาริตชาติ เจริญรัตนโอภาส
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมมาตร์ ยศโชติ
พนักงานสถานที่

นายสมโภชน์ นาคแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่