กลุ่มอารักขาพืช

นางวิภา จิระวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

ว่าที่ร้อยตรี รักพงษ์ วงศ์รอด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวลดาวัลย์ แก้วประดับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายคริษฐ์ ปัจฉิมนันท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

- ว่าง -

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่