ประวัติ

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีภารกิจ กำกับดูแลถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจเกษตรของชุมชน ตลอดจนความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัด ฉะเชิงเทรารวม 11 อำเภอในพื้นที่ 2,247,240 ไร่ ในอดีต ก่อนที่จะมาเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปัจจุบันนั้น แต่เดิมมีหน่วยงานรับผิดชอบให้ความรู้ คำแนะนำในการเสริมการปลูกพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ คือ กรมกสิกรรม และกรมการข้าวดูแลรับผิดชอบทั้งนี้อันเนื่องมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอู่ข้าว อู่น้ำที่สำคัญ แหล่งหนึ่งของประเทศอันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาตินานาชนิด ทั้งด้านพืช สัตว์ และการประมง โดยมีแม่น้ำบางปะกงซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ประชากรในพื้นที่

ต่อมาประมาณปี 2510 ทางรัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความจำเป็นในการพัฒนาด้านการเกษตรแผนใหม่ได้แพร่หลายและทั่วถึงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาดให้มีตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิต อันจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพดีขึ้น เศรษฐกิจส่วนรวมให้มั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยของกรมการข้าว และกรมกสิกรรตั้งขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรและในปี 2551 ได้โอน ข้าราชการบางส่วนของกรมทั้งสองมาเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งได้ประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2510ในส่วนที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น แต่เดิมได้อาศัยศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่าเป็นสถานที่ ทำงาน โดยตั้งอยู่บริเวณมุขทางด้านทิศตะวันออก เมื่อมีบุคคลากรเพิ่มขึ้นได้ขยันขยายมาอาศัยเพิ่มเติมอยู่บริเวณ ชั้นล่างของศาลากลาง บริเวณทิศใต้ ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ.2520 กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุน งบประมาณในการก่อสร้าง อาคารขึ้นจึงได้ขอใช้พื้นที่บริเวณรอบศาลากลางฯ จากที่ราช พัสดุจังหวัด เพื่อก่อสร้างอาคารเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลังพร้อมโกดังเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการให้ เป็นการถาวรของตนเอง ในเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา ในปัจจุบันเลขที่ 65 ถนนยุทธดำเนินอำเภอเมือง จนโดดเด่นเป็นสง่าให้ปรากฏเห็นในทุกวันนี้ โดยทิศเหนือจดถนนยุทธดำเนิน ทิศใต้จดถนนศุขเกษม ทิศตะวันออก ติดที่ดินราชพัสดุ/บ้านพักคลัง และ ทิศตะวันตกจดถนนเรืองวุฒิ /สำนักงานที่ดินจังหวัด ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดมีภารกิจหน้าที่ในการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริมการเกษตร นโยบายจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นมากมายโดยแบ่งการบริหารงานออก เป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ได้แก่
                      1. ฝ่ายบริหารทั่วไป               
                      2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
                      3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
                      4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ              
                      5. กลุ่มอารักขาพืช

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่