กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

- ว่าง - หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ครุฑพิชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวนิภาดา เจริญธนกิจกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่