สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรหมอพืชชุมชน ปี 2567 ให้กับเ…