ทำเนียบผู้บริหาร

นายดนัย ปัญจพิทยากุล
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 089-184-8518
E-mail Chacheongsao@doae.go.th
นางสาวจริยา
นิยมพานิช
เกษตรอำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา
นายชัยยงค์
ชูจันทร์
เกษตรอำเภอ
บางปะกง
นางมัทยา
สุนทรวาทิน
รักษาการ
เกษตรอำเภอ
บางคล้า
นางวิภา
ปักกาสาตัง
เกษตรอำเภอ
บางน้ำเปรี้ยว
นายสมศักดิ์
ฉ่ำชื่นใจ
เกษตรอำเภอ
แปลงยาว
นางเอกรัฐ
มาลัยประเสริฐ
รักษาการ
เกษตรอำเภอ
พนมสารคาม
นางอัญชนะ
เกงขุนทด
เกษตรอำเภอ
สนามชัยเขต
นางสาวดวงกมล
ศรีสกุล
รักษาการ
เกษตรอำเภอ
บ้านโพธิ์
นายสายันต์
กมลคร
เกษตรอำเภอ
ราชสาส์น
นางญาณี
สมสงวน
เกษตรอำเภอ
คลองเขื่อน
นางเนาวรัตน์
ทิพย์สุวรรณ์
เกษตรอำเภอ
ท่าตะเกียบ
ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่