สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยที่ 3 การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์และสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าว โดยได้รับเกียรติจาก นายอัมรินทร์ วันทนา ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า การบรรจุและการแพ็คสินค้าและนายกิตติศักดิ์ อินทร์ศรี Young Smart Farmer จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การทำการตลาดแบบออนไลน์และการขนส่งสินค้า ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 40 ราย ทั้งนี้ นางวิภา ปักกาสาตัง เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย