วันที่ 16 สิหาคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวิภา จิระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษดรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมหลักสูดรหมอพืชชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการให้บริการดลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านงานอารักขาพืช สามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องตันได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดชลบุรี มาร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ตัวแทนเกษตรกรจากทุกอำเภอที่สนใจ สมัครเป็นหมอพืชชุมชน จำนวน 22 ราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา