สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดรายการเกษตรจังหวัดพบเกษตรกร ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง FM 98.75 MHz โดยประชาสัมพันธ์ในหัวข้อแนะนำสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา การรักษาพืชที่ปลูกในฤดูฝน การเตรียมรับมือศัตรูข้าวในระยะกล้า สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว และการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การรณรงค์ให้เกษตรกรเข้าใจกระบวนการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการรักษาสิทธิ์ พร้อมทั้งตอบคำถามให้คำแนะนำแก่ผู้รับฟัง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป