สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสุชาติ เสน่หา ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และนายบัญชา ฉานุ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองเขื่อน เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญทางด้านการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ศพก. แปลงใหญ่ และปัญหาอุปสรรค ที่พบในการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและขยายผลสู่ ศพก. และแปลงใหญ่ ในพื้นที่แต่ละอำเภอต่อไป