วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่จัดงานระดับประเทศ (จุดรอง) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบางไทร หมู่ที่ 9 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานบูรณาการ ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาของพื้นที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในที่ประชุมที่เน้นย้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดงาน มาพัฒนากระบวนการให้บริการกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน

ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ด้านพืช โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้านประมง ต้นทุนปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ภัยธรรมชาติ ราคาสินค้าตกต่ำ ด้านปศุสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ ประชากรสุนัขและแมวมีจำนวนมาก ด้านชลประทาน สถานการณ์น้ำท่วม ภาวะแล้งและน้ำเค็มลุกล้ำ และวัชพืชในแหล่งน้ำ อาทิ แม่น้ำ คลองบึง

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จัดขึ้นจึงมีกิจกรรมเน้นหนักในการป้องกัน เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหา และลดผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ การป้องกัน ลดผลกระทบจากโรคแมลงศัตรูพืช และภัยพิบัติด้านการเกษตร การสนับสนุนและให้คำแนะนำ ในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร การให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม การสาธิตและการให้บริการเกษตรกร การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม หรือรายได้หมุนเวียน การส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษในการฝึกอาชีพระยะสั้นเสริมรายได้ กิจกรรมเสวนาด้านการการเกษตร หัวข้อ”การลดต้นทุนการผลิตข้าว” และกิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานบูรณาการเข้ามาร่วมให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ ที่ทุกหน่วยงานต่างเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวัสดุสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่