วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1-7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการฝึกอบรมเพื่ออาชีพเกษตรกรรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและบริเวณข้างเคียง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเรื่องการเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เกษตรกรจากตำบลเขาดิน รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางวิภา จิระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดดำเนินงานตามเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 120 ราย จากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเต็มสูตร ในราคาถูกลง และได้ปุ๋ยถูกสูตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างถูกต้อง เมื่อทราบความต้องการาตุอาหารของพืชที่ปลูก แล้วจึงผสมปุ๋ยสูตรที่พืชต้องการ ที่เรียกว่า ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นอีกวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานโครงการ