วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชใช้น้ำน้อยเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานปี 2567 โดยมีนางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำอภิปรายคณะเรื่อง การเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน คือ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด (ตลาดไท) และบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ่พร้อมด้วยด้วยนายดวงจันทร์ ชาบรรทม ประธานแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดาน และผู้แทนเกษตรกรของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต เข้าร่วมกิจกรรม และได้เชิญนายยงยุทธ เผือกพิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรฉะเชิงเทรา มาบรรยายเรื่อง การปรับตัวรับมือในการทำการเกษตรในสภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมายการเชื่อมโยงตลาดและเป้าหมายดำเนินงานโครงการปี 2567 บุคคลเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด อำเภอ และเกษตรกร 3 อำเภอ คือ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา