สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District workshop : Dw) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา การแนะนำข้าราชการใหม่ การนำเสนอจุดนำร่องสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ BCG Model และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

ขอขอบคุณที่มาภาพ
🟢นายวัชร ลิ้มวรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ
🟢นายชนวัชร์ อุดมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว