กรมส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าทาย กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้กับเกษตรกร (รู้เรื่อง ฉับไว มองการณ์ไกล เชื่อใจได้) ซึ่งให้กองเสือทั้ง 3 กอง ประกอบด้วยกองเสือพาณิชย์ กองเสือท่องเที่ยว และกองเสืออุตสาหกรรมและส่งออก สร้างสรรค์และนำเสนอโครงการตามบทบาทภารกิจให้คณะผู้บริหารพิจารณาผลักดันเข้าสู่การรับสนับสนุนงบประมาณ และปรับให้สอดคล้องกับโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มอบรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะทำงานพิเศษ ขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าทาย โดยการพัฒนาความรู้และทักษะพิเศษด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การส่งออก การท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้างประชากร โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ และนำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราที่ผ่านหลักสูตรกลับสู่หน่วยงาน เพื่อนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
Cr.ภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร