สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมพืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมพืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของคณะทำงานขับเคลื่อนพืชสมุนไพรด้านการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐาน ด้านสาธารณสุข การแพทย์ แปรรูป เทคโนโลยี และด้านเชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด พร้อมพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567