วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2567 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวิภา ปักกาสาตัง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ เกษตรอำเภอท่าตะเกียบ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach) รุ่นที่ 2” โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/ เกษตรอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง ความเข้าใจในบทบาท ความสำคัญ และการปฏิบัติหน้าที่ Coach ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดและสอนงานอย่างเหมาะสมให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ เตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้รับฟัง ช่วยแก้ไขปัญหา สามารถสื่อสารกับข้าราชการบรรจุใหม่ และเป็น Change Leader ที่ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์และสามารถนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จ