วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 โดยมี นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกระจ่าง จำศักดิ์ ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด หัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้ากลุ่ม/ผู้แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลจัดงานวันมะม่วงและ ของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 พร้อมหารือ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา