วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนามะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกระจ่าง จำศักดิ์ ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด หัวหน้ากลุ่ม/ผู้แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้มีคุณภาพและขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานโครงการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตมะม่วงได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา