วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ สมจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับเขต เวทีที่ 3 โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และพี่เลี้ยงจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกการใช้เครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตร การออกแบบและเทคนิคในการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับต้องการ ของบุคคลเป้าหมาย