สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัว และทำความสะอาดแปลงปลูกพืชเป็นตัวอย่างให้กับผู้มาติดต่อราชการ