สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นไปตามบทบาทความรับผิดชอบสามารถให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด