สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางวิภา ปักกาสาตัง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวอรษา นิติฐิติกร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นประธานคณะทำงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงข้อมูลและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Cr.ภาพ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา