วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางวิภา จิระวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการฝึกอบรม เพื่ออาชีพเกษตรกรรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและบริเวณข้างเคียง โดยมีวิทยากรจาก
– ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และการบรรยายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
– สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต กรมพัฒนาที่ดิน การบรรยายเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยผสมเอง โดยมีเกษตรกรจากตำบลเขาดิน ตำบลบางผึ้ง ตำบลบางวัว ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถนำความรู้ผสมปุ๋ยใช้เองไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าบางปะกง