สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนประจำเดือน ครั้งที่ 6/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การปฏิบัติในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร และเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน